Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ACCUEIL

"Koa ny finoana dia avy amin'ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy" (Romana 10 : 17)

"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ" (Romains 10 : 17)

Confession de foi

À RETENIR (avril-mai-juin-juillet) :

  • 07/05/2022 : Fiofanana tompon'andraikitra (FAfAn)

  • 26 -> 29/05/2022 : Choeuruni (Avignon)

  • 05/06/2022 : Pentekosta - Vokatra

  • //2022 :

  • //2022 :